Bază legislativă:

Managerul de securitate, sub conducerea managerului general și în colaborare cu alţi conducători , organizează activitatea compartimentului de specialitate, avizează recrutarea si formarea personalului din subordine, urmăreşte randamentul şi eficienţa activităților, reprezintă organizaţia în relaţiile cu terţi.

În România, în exercitarea profesiei de manager de securitate sunt aplicabile prevederile cadrului legislativ specific:

 • legea privind siguranţa naţională a României
 • legea privind protecţia informaţiilor clasificate
 • legea privind accesul la informaţiile clasificate
 • hotărârii de guvern privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu
 • hotărârii de guvern privind colectarea, transportul, distribuirea şi protecţia pe teritoriul României a corespondenţei clasificate
 • hotărârii de guvern pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, a normelor de aplicare a legii privind protecţia informaţiilor clasificate
 • ordonanța de urgență privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat; legea privind liberul acces la informaţiile de interes public
 • legea pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date
 • legea privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice
 • ordinele directorului general ORNISS ca autoritate la nivel național în domeniul securității informațiilor clasificate

Activitatea managerului de securitate este o activitate obiectivă care asigură echipei de conducere informațiile necesare şi cunoştinţele suficiente despre cadrul de desfăşurare al procesului de management al securității, astfel încât obiectivele entității să fie îndeplinite.

Activitatea managerului de securitate cuprinde:

Securitatea Fizică – ansamblul de reglementări și măsuri de protecție adoptate la nivelul entităților, sectoarelor, locurilor, echipamentelor, instalațiilor și încadrul activităților în care acestea sunt gestionate.

Securitatea personalului – ansamblul procedurilor de protecție care se aplică persoanelor ce urmează a deține, a avea acces și a lucra cu informații clasificate.

Securitatea documentelor clasificate – ansamblul procedurilor, cerințelor și a măsurilor privind gestionarea și controlul documentelor clasificate.

Securitatea Industrială – sistemul de norme și măsuri care reglementează protecția informațiilor clasificate în cadrul activităților contractuale cu agenți economici și instituții publice.

Securitatea Sistemelor Informatice și de Comunicații INFOSEC – pricipii de bază și cerințele minime de securitate în domeniul protecției Sistemelor Informatice și de Comunicații.

Cerinţe speciale:

 1. să fie cetăţean român sau cetăţean al unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spaţiului Economic European şi să aibă vârsta de cel puţin 18 ani;
 2. minim studii superioare;
 3. certificat medical din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă şi aptă din punct de vedere psihic;
 4. să nu aibă antecedente penale pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie

Curs autorizat de Comisia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților din Municipiul București

Acte necesare pentru înscrierea la curs.

 • Carte de identitate
 • Certificat de naștere
 • Diplomă de licență
 • Cazier judiciar
 • Adeverință medicală din care să reiasă că ”este apt pentru ocupația de manager de securitate”

Durata cursului de pregătire

 • pregătire teoretică: 59 de ore;
 • pregătire practică (activităţi practice la sală): 21 de ore.Activităţile practice la sală sunt destinate întocmirii documentelor de administrare asecurităţii:  planuri,  scenarii,  grafice,  proceduri,  etc.,  precum  şi  fundamentării  unor concepte, algoritmi, metode de lucru în exercitarea managementului, etc.

Programa cadru Manager de securitate aprobata ANC

FORMATOR

GABRIEL MUȘUROAEA
GABRIEL MUȘUROAEAManager de formare și formator
Este un manager de formare profesionala cu o experiență de 28 de ani în domeniul securității militare și de 25 de ani în domeniul securității private, acesta a pregătit primul detașament de jandarmi ce a desfășurat misiuni în sprijinul păcii sub egida ONU în Kossovo (Misiunea UNMIK).

Cursuri de pregătire asemănătoare

Alătură-te celor 15000+ cursanți Bucură-te de o pregătire în domeniul securității

Pregătește-te pentru un nou loc de muncă. Înscrie-te la cursuri!

Vă rugăm să scrieți cursul la care doriți să vă inscrieți