Bază legislativă:

Ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile reglementate de Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de natura capitalului social, precum şi alteorganizaţii care deţin bunuri ori valori cu orice titlu, denumite în prezenta lege unităţi, sunt obligate să asigure paza acestora.(art. 2, al. 1 din Legea 333/2003 Republicată)

Adoptarea măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor şi valorilor prevăzute de lege se realizează pe baza unei analize de risc la securitate fizică.Elaborarea analizei de risc la securitate fizică se face potrivit instrucţiunilor emise de ministrul administraţiei şi internelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (art. 2 din HG 301/2012 și art. 2 al. 1-3 din NORME METODOLOGICE din 11 aprilie 2012 de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor).

Cerinţe speciale:

 1. să fie aptă din punct de vedere medical şi psihologic;
 2. să nu fie înscrisă cu antecedente penale pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 3. să aibă experienţă practică de minim 3 ani, dobândită după intrarea în vigoare a Legii nr.333/2003, în domeniul organizării, planificării, pregătirii, executării sau exercitării controlului măsurilor de pază şi protecţie în formele prevăzute de legea pazei.
 4. să posede cunoştinţe în toate domeniile privind securitatea mecanofizică, sistemele de alarmare împotriva efracţiei, monitorizarea sistemelor de alarmare, serviciile de pază şi managementul de securitate;

Dovada experienţei se face cu adeverinţe în original, eliberate de angajatori sau I.T.M., care atestă perioadele de activitate şi funcţia deţinuta în cadrul societăţilor specializate în domeniul pazei şi/sau a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei, a instituţiilor care desfăşoară activităţi de ordine publică şi siguranţă naţională sau în structurile de securitate proprii unităţilor economice.

Pentru persoanele care nu poat face dovada experienței printr-un program de formare sau o certificare de competenţe cu recunoaştere naţională se va susţine, la începutul cursului, un test de evaluare, aplicat de furnizor prealabil începerii cursului. Testul va fi structurat distinct, pe fiecare domeniu menţionat, iar în situaţia deţinerii unora dintre competenţe, evaluarea se va realiza doar pentru celelalte domenii.

Curs autorizat de Comisia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților din Municipiul București

Acte necesare pentru înscrierea la curs.

 • Carte de identitate
 • Certificat de naștere
 • Diplomă de licență
 • Cazier judiciar
 • Adeverință medicală

Alte studii necesare:

Certificat de absolvire a unui curs de formare profesională sau certificat de competenţe profesionale, cu recunoaştere naţională, pentru cel puţin una din ocupaţiile specifice domeniului securităţii obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţiei persoanelor:

COR 121305 – Şef obiectiv servicii de securitate,

COR 121306 – Manager de securitate,

COR 215119 – Proiectant Sisteme de securitate,

COR 215222 – Inginer sisteme de securitate,

COR 242113 – Consultant de securitate,

COR 352130 – Tehnician sisteme de detecţie, supraveghere video, control acces, 541405 – Şef formaţie de pază şi ordine,

COR 541410 – Inspector de securitate

Mai pot fi admise documente eliberate de instituţii din sistemul de aparare naţională care să ateste că au absolvit cursuri specifice securităţii obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor desfăşurate în unităţile proprii de învăţământ.

Durata cursului de pregătire

 • 59 ore pregătire teoretică
 • 61 ore practică

Standard și programa cadru Evaluator de risc aprobată ANC

FORMATOR

GABRIEL MUȘUROAEA
GABRIEL MUȘUROAEAManager de formare și formator
Este un manager de formare profesionala cu o experiență de 28 de ani în domeniul securității militare și de 25 de ani în domeniul securității private, acesta a pregătit primul detașament de jandarmi ce a desfășurat misiuni în sprijinul păcii sub egida ONU în Kossovo (Misiunea UNMIK).

Cursuri de pregătire asemănătoare

Alătură-te celor 15000+ cursanți Bucură-te de o pregătire în domeniul securității

Pregătește-te pentru un nou loc de muncă. Înscrie-te la cursuri!

Vă rugăm să scrieți cursul la care doriți să vă inscrieți